login每天学习一点点,每天进步一点点.
当前位置:首页 >> 标签 >> ubuntu

海明老师Ubuntu Linux系列培训 全26讲

2013-12-04 16:53:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:319   留言:1

ubuntu 命令行模式和图形界面切换

2013-12-03 11:47:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:231   留言:1

ubuntu常用shell命令

2013-12-02 09:37:11   | 标签:shell ubuntu  | 浏览:272   留言:1

Ubuntu下架设FTP服务器

2014-04-28 17:00:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:254   留言:1

Ubuntu/CentOS/Debian更改终端命令行颜色

2014-04-17 17:56:31   | 标签:ubuntu  | 浏览:254   留言:1

ubuntu命令行下中文乱码

2014-04-17 14:58:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:247   留言:1

Ubuntu上安装vim不能安装的问题,“下列的软件包有不能满足的依赖关系”

2014-04-15 12:13:00   | 标签:ubuntu 依赖关系  | 浏览:268   留言:1

ubuntu 安装和使用aircrack-ng 教程

2014-04-15 12:01:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:229   留言:1

ubuntu删除并重新安装mysql

2014-05-27 17:30:00   | 标签:ubuntu mysql  | 浏览:340   留言:1

ubuntu软件卸载方法

2014-05-22 17:28:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:292   留言:1

ubuntu修改DNS的步骤

2014-05-22 17:09:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:234   留言:1

ubuntu修改主机名后无法解析主机

2014-05-20 15:08:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:265   留言:1

failed to load session “Ubuntu”解决

2014-06-12 09:44:00   | 标签:ubuntu  | 浏览:301   留言:1

ubuntu开启rewrite伪静态

2014-06-11 15:13:00   | 标签:ubuntu rewrite  | 浏览:288   留言:1

Redhat/CentOS/Ubuntu/Debian安装vsftp软件

2014-06-10 14:00:34   | 标签:ubuntu vsftpd  | 浏览:288   留言:1
搜索
标签
分类
归档
友情链接 . . .
0.122551s